Generelle betingelser for salg af flybilletter

De følgende betingelser regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem Ticket2Travel A/S (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder (herefter benævnt kunden), som ønsker at købe flybilletter.

1. AGENTFORBEHOLD

Rejsebureauet optræder som agent for luftfartsselskabet og er derfor alene formidler af flybilletten til kunden. Dette vilkår har kunden accepteret i forbindelse med bestillingen af flybilletten ved aktivt at klikke af i en boks.

Det er luftfartsselskabet, som kunden har indgået direkte aftale om transporten med, og det er derfor også luftfartselskabet som er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Det er luftfartsselskabets betingelser, der regulerer aftaleforholdet mellem kunden og luftfartsselskabet. De til enhver tid gældende betingelser kan kunden findes på luftfartsselskabets hjemmeside.

Rejsebureauet modtager alene kundens betaling på vegne af luftfartsselskabet. Det erlagte beløb fra kunden overfører rejsebureauet til luftfartsselskabet straks efter bestillingen. Da rejsebureauet alene er formidler af transportydelsen, er bureauet ikke ansvarlig for forsinkelser, aflysninger, luftfartsselskabets konkurs, anden misligholdelse eller manglende opfyldelse af transportaftalen indgået mellem kunden og luftfartsselskabet.

2. Aftaleindgåelse

2.1. Indgåelsen

Aftale om formidling af en flybillet mellem rejsebureauet og kunden er indgået og bindende for begge parter, når kunden har gennemført betaling på www.ticket2travel.dk. Inden kunden gennemfører betalingen og dermed accepterer aftalen om formidling, har kunden ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks modtaget og læst disse generelle betingelser samt accepteret – tillige ved tilkendegivelse i en ”klik”-af boks, at rejsebureauet optræder som formidler for luftfartsselskabet med de konsekvenser et sådant aftalevilkår har som beskrevet under afsnit 1 om agentforbehold.

2.2. Dokumenter

Fremsendelse af ordrebekræftelse og rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsebureauet, herunder ændringer, foregår på den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden er derfor forpligtet til at opgive en e-mailadresse, hvorpå kunden kan kontaktes af rejsebureauet både før og under rejsen.

Rejsebureauet fremsender efter indgåelsen af formidlingsaftalen en ordrebekræftelse samt rejsedokumenterne til kundens e-mailadresse, hvoraf de aftalte vilkår fremgår. Hvis kunden ikke modtager ordrebekræftelsen på den oplyste e-mailadresse senest 1 time efter bestilling på www.ticket2travel.dk er gennemført, skal kunden straks kontakte rejsebureauet. Kunden bør forinden tjekke spamfilteret for e-mails fra rejsebureauet, idet kunden bærer risikoen for at meddelelser fra rejsebureauet rubriceres som spam.

Kunden har pligt til straks efter modtagelsen at gennemgå ordrebekræftelsen og reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det bestilte.

2.3. Betingelser

Indgåelse af aftale om formidling skal foretages af en kunde, som er fyldt 18 år. Børn og unge under 18 år kan ikke indgå en aftale om formidling med rejsebureauet, uden en voksen deltager i rejsen.

Kunden kan ikke online bestille rejser til mere end 9 personer. Hvis kunden ønsker at bestille rejser til mere end 9 personer, skal kunden kontakte rejsebureauet pr. e-mail.

Er der ikke dækning på det betalingskort, som kunden anvender ved bestilling, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. Manglende dækning betragtes som væsentlig misligholdelse fra kundens side, og kunden er som følge heraf ikke berettiget til at anvende den bestilte flybillet.

3. Pris og betaling

3.1. Pris

Prisen på flybilletten er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i aftalen nævnte ydelser og alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og tillæg m.v.

Ved afbrydelse af bestilling på hjemmesiden, kan rejsebureauet imidlertid ikke garantere samme pris som den først fundne.

I lufthavne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen.

3.2 Betaling

Betaling foretages udelukkende via hjemmesiden www.ticket2travel.dk, der videreformidler betalingen for flybilletten til det relevante luftfartsselskab i forbindelse med bestilling. Rejsebureauet modtager følgende betalingsmidler: Dankort, Visa, Visa/Dankort, Mastercard, JCB, Maestro og American Express. Kortgebyrer opkræves i overensstemmelse med betalingstjenesteloven § 80, stk. 5.

4. Flybilletter

4.1. Ændring af flybilletten

Langt de fleste flybilletter, som rejsebureauet er formidler af, kan ikke ændres eller refunderes, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis flybilletten ikke kan ændres, se hertil afsnit 4.3. vedrørende ændring af navn. For ændringer eller refundering skal kunden rette henvendelse til rejsebureauet, som retter henvendelse til luftfartsselskabet. Såfremt luftfartsselskabet undtagelsesvist tillader ændringer eller refundering, kan dette ske mod rejsebureauets ekspeditionsgebyr på DKK 345,- samt luftfartsselskabets ekspeditionsgebyr. Rejsebureauet oplysninger kunden om størrelsen på dette gebyr inden ændringen iværksættes.

4.2. Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer.

For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Kunden kan finde disse regler på følgende link www.um.dk

Rejsebureauet oplyser ved indgåelsen af aftalen om formidling kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse.

Rejsebureauets informationspligt over for kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden selv rette henvendelse til den relevante ambassade for yderligere information om visumpligt. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

4.3. Rejsedokumenter og ændring af navn

Kunden er ansvarlig for, at de navne der fremgår af bestillingen og rejsedokumenterne er identiske med de navne, der fremgår af kundens pas. Det er oftest ikke muligt at ændre navne på flybilletter efter bestilling. Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas, skal kunden straks kontakte rejsebureauet, der retter henvendelse til luftfartsselskabet. Såfremt luftfartsselskabet tillader ændringer af navn, kan dette ske mod rejsebureauets ekspeditionsgebyr på DKK 345,- samt luftfartselskabets ekspeditionsgebyr. Rejsebureauet oplysninger kunden om størrelsen på dette gebyr inden ændringen iværksættes.

4.4. Rettidigt fremmøde

Hvis kunden ikke benytter sig af flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Udlader kunden således at gøre brug af sin udrejse, bliver hjemrejsen automatisk annulleret. Det er derfor ikke muligt alene at anvende dele af en flyrejse, idet alle dele skal anvendes i den rækkefælge, der fremgår af rejsedokumenterne.

Kunden skal have afsluttet check in i overensstemmelse med det pågældende flyselskabs oplyste tidspunkter for seneste check in både på ud- og hjemrejsen, som findes på flyselskabets hjemmeside. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der måtte være blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er anført i rejsedokumenterne. Kunden er forpligtet til senest 24 timer før afrejse at undersøge på luftfartsselskabets hjemmeside, om der er foretaget ændringer i afrejsetidspunkter.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for rejsebureauets kontrol.

Modtager rejsebureauet information om ændringer foretaget af luftfartsselskabet, vil kunden blive oplyst herom hurtigst muligt på den af kunden anførte e-mailadresse. Kunden forpligter sig til i forbindelse med købet at oplyse en gyldig e-mailadresse og accepterer samtidig at modtage ændringer på denne.

4.5. Luftfartsselskabets ansvar

Da rejsebureauet alene er formidler af flybilletten, og  da aftalen om transport er indgået mellem kunden og luftfartsselskabet, er det alene luftfartsselskabet, der er ansvarlig for transportaftalens korrekte gennemførelse. Luftfartselskabets generelle betingelser regulerer aftaleforholdet mellem kunden og luftfartsselskabet. Kunden kan finde de til enhver tid gældende betingelser på luftfartsselskabets hjemmeside.

Luftfartselskaberne har som følge heraf det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

  • Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, Special Drawing Rights, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt – eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.
  • Ubegrænset, hvis ovenstående ikke kan godtgøres.
  • Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4694 SDR.
  • Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1131 SDR.
  • SDR Kursen (XDR) kan altid ses på www.nationalbanken.dk.

Kunden skal ved forsinkelse eller bortkomst af bagage og ved tab eller skader på personer, bagage eller gods reklamere til og rette sine krav mod luftfartsselskabet. Kravet skal rettes, så snart begivenhederne kommer kunden til kundskab. Det bemærkes i den forbindelse, at luftfartsselskaber ofte har indbyrdes aftaler, hvor de varetager hinandens flyvninger. For at kunden skal have en gennemskuelig klageadgang, kan denne vælge at rette krav mod det luftfartsselskab, der står på rejsedokumenterne (det kontraherende), eller det luftfartselskab som har forestået selve transporten (det transporterende), jf. Warszawa og Montreal konventionen.

7. Kundens generelle pligter

7.1. Dokumenter udleveret til kunden

Kunden er ansvarlig for, at de navne der fremgår af bestillingen og rejsedokumenterne er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas.

Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas eller mellem rejsedokumenter og det bestilte skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet. Rejsebureauet vil i tilfælde af fejl forsaget af kunden forsøge at korrigere uoverensstemmelserne. Såfremt dette er muligt beregner rejsebureauet sig et ekspeditionsgebyr på DKK 345,-, ligesom luftfartsselskabets ekspeditionsgebyr vil blive opkrævet.

7.2. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser, luftfartsselskabet har opsat.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grovere tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden bortvises fra flyvningen. Hverken luftfartsselskabet eller rejsebureauet kan i tilfælde af bortvisning gøres ansvarlig herfor.

8. Ændring af aftalen

8.1. Overdragelse eller ændring

Som udgangspunkt er det ikke muligt at overdrage eller ændre flybilletten. Hvis kunden ønsker at overdrage flybilletten, skal denne kontakte rejsebureauet, som herefter retter henvendelse til luftfartsselskabet. Såfremt luftfartsselskabet undtagelsesvist tillader overdragelse eller ændring, kan dette ske mod rejsebureauets ekspeditionsgebyr på DKK 345,- samt luftfartsselskabets ekspeditionsgebyr.

8.2. Fortrydelsesret

For køb af flybilletter gælder der ingen fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens, jf. § 17, stk. 2, nr. 1, jf. § 9, stk. 2, nr. 2.

8.3. Ubenyttede ydelser og skatter og afgifter

Ydelser der ikke benyttes af kunden refunderes ikke af rejsebureauet. Kontakt rejsebureauet, for at høre, om det er muligt for rejsebureauet at tilbagebetale skatter og afgifter. Kan skatterne refunderes kan dette ske mod rejsebureauets ekspeditionsgebyr på DKK 100,- samt luftfartsselskabets ekspeditionsgebyr.

9. Afbestillingsforsikring

Rejsebureauet giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan.

I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom er kunden kun berettiget til at få rejsens pris refunderet, hvis kunden har tegnet en afbestillingsforsikring senest ved bestilling af rejsen. De nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af forsikringens police og vilkår.

Aftalen mellem kunden og rejsebureauet er bindende og der gælder hverken en fortrydelsesret som anført ovenfor eller en afbestillingsret. Vælger kunden at afbestille over for rejsebureauet, betragtes dette som en ophævelse af aftalen. Kunden har derfor ikke krav på refundering af det betalte beløb, med mindre denne har tegnet en afbestillingsforsikring.

10. Mangler og erstatning

Rejsebureauet er som følge af agentforbeholdet, jf. afsnit 1, ikke ansvarlig for fejl og mangler ved transportaftalens gennemførelse. Konstaterer kunden en mangel ved ydelsen, skal kunden derfor rette sit krav direkte til luftfartsselskabet. Afhjælpning, kompensation og erstatning ydes af luftfartsselskabet, såfremt kunden har ret til dette.

11. Værneting og lovvalg

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af aftalen om formidling mellem kunden og rejsebureauet, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Forbrugerklagenævnet, er underlagt dansk ret og skal afgøres ved de danske domstole.

shade