Generelle betingelser for salg af pakkerejser

De følgende betingelser regulerer aftaleforholdet mellem Ticket2Travel A/S (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder (herefter benævnt kunden), der ønsker at købe en pakkerejse.

1. Hvad er en pakkerejse

En pakkerejse er en kombination af mindst to af følgende elementer:

1. transport

2. indkvartering

3. anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte knyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen

Det en betingelse, at de to elementer kan købes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og at den samlede rejse har en varighed på over 24 timer eller omfatter mindst en overnatning.

2. Aftaleindgåelse

2.1. Indgåelsen

En aftale om køb af en pakkerejse mellem rejsebureauet og kunden er indgået og bindende for begge parter, når kunden har gennemført betalingen på www.ticket2travel.dk. Inden kunden gennemfører betalingen har kunden ved tilkendegivelse i en ”klik af”-boks læst og accepteret disse generelle betingelser.

2.2. Rejsedokumenter

Fremsendelse af ordrebekræftelse og rejsedokumenter samt anden korrespondance mellem kunden og rejsebureauet, herunder ændringer i pakkerejsen, vil alene ske til den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden er derfor forpligtet til at opgive en e-mailadresse, hvorpå kunden kan kontaktes af rejsebureauet både før og under rejsen.

Rejsebureauet fremsender efter aftaleindgåelsen en ordrebekræftelse samt de nødvendige rejsedokumenter, hvoraf de aftalte vilkår fremgår, til kundens e-mailadresse. Hvis kunden ikke modtager ordrebekræftelsen på den oplyste e-mailadresse senest 1 time efter aftalen er indgået på www.ticket2travel.dk, skal kunden straks kontakte rejsebureauet. Kunden bør forinden tjekke spamfilteret for e-mails fra rejsebureauet, idet kunden bærer risikoen for, at meddelelser fra rejsebureauet rubriceres som spam.

Kunden har pligt til straks efter modtagelsen at gennemgå ordrebekræftelsen (se hertil afsnit 4.2) og reagere over for rejsebureauet, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte.

2.3. Betingelser for indgåelsen

Aftaleindgåelsen skal foretages af en kunde, som er fyldt 18 år. Børn og unge under 18 år kan ikke indgå en aftale med rejsebureauet, uden en voksen deltager i pakkerejsen. Kunden kan ikke online bestille en pakkerejse med et deltagerantal over 9 personer. Hvis kunden ønsker at bestille en pakkerejse til mere end 9 personer, skal kunden kontakte rejsebureauet pr. e-mail.

3. Pris og betaling

3.1. Pris

Rejsens pris er en såkaldt ”totalpris”, hvilket indebærer, at den omfatter samtlige de i aftalen nævnte ydelser og alle obligatoriske skatter, afgifter, gebyrer og tillæg m.v.

Ved afbrydelse af bestilling på hjemmesiden forsaget af kunden eller udefrakommende omstændigheder, kan rejsebureauet imidlertid ikke garantere samme pris som den først fundne.

På destinationerne kan der forekomme opkrævninger af lokale gebyrer, entreer og afgifter, som det ikke er muligt for rejsebureauet at opkræve ved aftalens indgåelse, da disse betalinger relaterer sig direkte til lokale regler eller til forbrug af ekstra ydelser ud over, hvad der fremgår af aftalen. Såfremt rejsebureauet er vidende om, at der opkræves sådanne gebyrer og afgifter på destinationen, vil dette fremgå i bestillingen samt af aftalen.

3.2 Betaling

Betaling foretages udelukkende via hjemmesiden www.travel2travel.dk i forbindelse med bestilling af pakkerejsen. Rejsebureauet modtager følgende betalingsmidler: Dankort, Visa, Visa/Dankort, Mastercard, JCB, Maestro og American Express. Kortgebyrer opkræves i overensstemmelse med betalingstjenesteloven § 80, stk. 5.

Er der ikke dækning på det betalingskort, som kunden anvender ved bestilling, har rejsebureauet ret til at annullere aftalen. Manglende dækning betragtes som væsentlig misligholdelse fra kundens side, og kunden er som følge heraf ikke berettiget til at deltage i pakkerejsen.

4. Kundens generelle pligter

4.1. Pas, visum og vaccinationer

Kunden skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed ved rejsens afslutning samt de for rejsens gennemførelse nødvendige dokumenter og forhold, herunder visa og anbefalede vaccinationer.

For visse lande gælder der særlige regler for ind- og udrejse. Kunden kan finde disse regler i rejsebureauets FAQ – se følgende link www.ticket2travel.dk.

Rejsebureauet oplyser ved indgåelsen af aftalen kunden om pas og visumkrav samt de øvrige nødvendige dokumenter og forhold for rejsens gennemførelse.

Rejsebureauets informationspligt over for kunden tager udgangspunkt i reglerne for danske statsborgere. Har kunden ikke dansk pas eller har denne dobbelt statsborgerskab, skal kunden selv rette henvendelse til den relevante ambassade for yderligere information om visumpligt. Se i denne sammenhæng www.um.dk og www.ssi.dk.

4.2. Rejsedokumenter

Kunden er ansvarlig for, at de navne der fremgår af bookingen og rejsedokumenterne er identiske med det fulde navn, der fremgår af kundens pas.

Bliver kunden opmærksom på uoverensstemmelser mellem rejsedokumenter og pas eller mellem rejsedokumenter og det bestilte skal kunden straks meddele dette til rejsebureauet. Uoverensstemmelser forårsaget af rejsebureauet korrigeres hurtigst muligt. Såfremt uoverensstemmelserne skyldes kundens fejl, vil rejsebureauet naturligvis forsøge at korrigere disse. Hvis dette ikke er muligt gælder afsnit 6.2.1. om kundens ændringer af pakkerejsen.

4.3. Rettidigt fremmøde

Hvis kunden ikke benytter sig af flybilletterne i den korrekte rækkefølge, vil luftfartsselskabet annullere de resterende flystrækninger. Det er derfor ikke muligt alene at anvende dele af en flyrejse.

Kunden skal have afsluttet check in i overensstemmelse med de i rejsedokumenterne oplyste tidspunkter og steder for seneste check in både på ud- og hjemrejsen. Kunden er ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv i check in-køen, hvis kunden kan forudse, at denne ikke kan nå at have afsluttet check in inden for de oplyste tidspunkter.

Kunden skal holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter ved i god tid inden hjemrejse at orientere sig om, hvorvidt der måtte være blevet foretaget eller annonceret ændringer af det hjemrejsetidspunkt, der er anført i rejsedokumenterne. Meddelelse om ændringer vil blive oplyst kunden på den anførte e-mailadresse. Kunden er forpligtet til senest 24 timer inden hjemrejsetidspunktet at undersøge, om ændringer er blevet meddelt kunden pr. e-mail, ligesom kunden er forpligtet til at holde sig opdateret om ændringer på luftfartsselskabets hjemmeside.

Kunden skal løbende holde sig opdateret om afgangssteder og –tider for de inkluderede transportmidler. Dette kan f.eks. ske ved straks efter ankomst til en lufthavn at holde øje med oversigtsskærme og kontakte lufthavnspersonalet ved tvivl om, hvilke terminaler eller gates flyet afgår fra. Terminal- og gateændringer sker ofte, og er uden for rejsebureauets kontrol.

Modtager rejsebureauet information om ændringer foretaget af luftfartsselskabet, vil kunden blive oplyst herom hurtigst muligt på den af kunden anførte e-mailadresse. Kunden forpligter sig til i forbindelse med købet at oplyse en gyldig e-mailadresse og accepterer samtidig at modtage ændringer på denne.

4.4. Ordensbestemmelser

Kunden skal rette sig efter de ordensbestemmelser der gælder for alle pakkerejsens underleverandører som f.eks. hoteller, lufthavne, transportmidler mv.

Kunden skal optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grovere tilfælde kan en upassende optræden føre til, at kunden af rejsebureauet eller dennes repræsentanter bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. I sådanne tilfælde er kunden ansvarlig for egen hjemtransport og udgifter som følge heraf. Kunden er i tilfælde af bortvisning ikke berettiget til at modtage nogen form for tilbagebetaling af allerede erlagte beløb for pakkerejsen, da kunden væsentlig har misligholdt sin del af aftalen.

4.5. Manglende efterlevelse

Overholder kunden ikke kravene til pas, visa eller vaccinationer, angivelse af korrekt navn på rejsedokumenterne samt gennemgang heraf, reglerne om rettidig fremmøde samt ordensbestemmelserne, kan kunden ikke gøre krav gældende hverken mod rejsebureauet, formidleren eller underleverandøren til pakkerejsen for de følgevirkninger, mangler, gener eller tab, som den manglende efterlevelse af kundens generelle pligter medfører.

5. Produktet

5.1. Tilslutningsrejser

Rejsebureauet er alene ansvarligt for en tilslutningsrejse, hvis tilslutningsrejsen er markedsført og købt sammen med hovedarrangementet som en integreret del af pakkerejsen, eller såfremt den er bestilt gennem rejsebureauet som en særaftale. Ved en tilslutningsrejse forstås en transport af kunden fra/hen til det sted, hvor pakkerejsen henholdsvis påbegyndes og afsluttes.

5.2. Afbestillings- og rejseforsikring

Rejsebureauet giver inden aftaleindgåelsen kunden oplysninger om muligheden for at tegne en afbestillingsforsikring samt vilkårene for en sådan.

Det vil desuden være muligt at tegne en rejseforsikring igennem rejsebureauet.

Såfremt kunden ønsker at tegne en afbestillingsforsikring eller anden rejseforsikring via rejsebureauet, skal kunden tilkøbe dette produkt i forbindelse med køb af pakkerejsen på www.ticket2travel.dk.

6. Ændring af aftalen

6.1. Overdragelsen af pakkerejsen

Kunden kan overdrage pakkerejsen til en anden person mod et gebyr på DKK 345,- pr. person. Meddelelse om overdragelse skal ske til rejsebureauet senest 5 dage inden rejsens påbegyndelse. Meddelelse efter dette tidspunkt medfører, at kunden mister retten til at overdrage rejsen.

Overdragelse kan alene ske til en person, der opfylder de af rejsebureauet ved aftalens indgåelse anførte nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visum og sundhedsmæssige krav.

Adgangen til at overdrage pakkerejsen kan helt eller delvist begrænses af rejsebureauet, hvis overdragelse ikke er mulig som følge af underleverandørers vilkår. Hvis dette er tilfældet, vil det fremgå af kundens rejsedokumenter, hvilke dele af pakkerejsen, der ikke kan overdrages. Såfremt dele af pakkerejsen ikke kan overdrages, vil prisen for disse dele gå tabt ved overdragelsen. Langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, kan ikke ændres, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

Kunden og personen, der har fået overdraget pakkerejsen, hæfter solidarisk for betaling af eventuelle restbeløb og omkostninger som følge af overdragelsen.

6.2. Ændringer efter aftalens indgåelse (inden afrejse)

6.2.1. Kundens ændringer

For ændringer efter aftalens indgåelse vedrørende rejsens pris, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere mv. gælder følgende:

Kunden skal meddele ændringer til rejsebureauet senest 14 dage før den oprindelige afrejsedag
Kunden skal betale rejsebureauet et ekspeditionsgebyr på DKK 345,- for hver ændring. Herudover skal kunden betale underleverandørers eventuelle ekspeditionsgebyrer

Kunden skal betale de ekstraomkostninger, ændringerne konkret koster

Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis hele eller dele af pakkerejsen ikke kan ændres efter aftaleindgåelsen. Såfremt dele af pakkerejsen ikke kan ændres, vil prisen for disse dele gå tabt ved ændringen. Langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, kan ikke ændres, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter).

6.2.2. Rejsebureauets ændringer

Hvis rejsebureauet må aflyse rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, informeres kunden hurtigst muligt herom. Samtidig informeres kunden om dennes rettigheder. Ændringer eller aflysning vil blive meddelt kunden på den af kunden oplyste e-mailadresse.

Hvis rejsebureauets ændringer i aftalen er væsentlige, eller hvis rejsen aflyses uden at dette skyldes kundens forhold, har kunden følgende rettigheder:

kunden kan hæve aftalen og få tilbagebetalt samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen, eller
kunden kan deltage i en anden pakkerejse efter eget valg, såfremt rejsebureauet uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette.

Kunden skal underrette rejsebureauet om sit valg inden rimelig tid efter, at meddelelse om ændringerne er modtaget af kunden. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Har pakkerejsen en ringere værdi end den oprindeligt bestilte, skal rejsebureauet derimod tilbagebetale kunden prisforskellen.  

6.2.3. Fortrydelsesret

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens, jf. § 17, stk. 2, nr. 1, jf. § 9, stk. 2, nr. 2.

7. Aftalens ophør

7.1. Afbestilling af pakkerejsen

Kunden kan som udgangspunkt afbestille pakkerejsen mod at betale et vederlag efter nedenstående standardregler, jf. afsnit 7.1.1. Standardreglerne gælder ikke, såfremt rejsebureauet inden aftalens indgåelse har oplyst kunden om, at afbestilling ikke kan ske for hele eller dele af pakkerejsen som følge af underleverandørers vilkår, eller at afbestillingsreglerne afviger fra standardreglerne.

Det vil fremgå af kundens rejsedokumenter, hvis hele eller dele af pakkerejsen ikke kan afbestilles. Indeholder pakkerejsen dele, som ikke kan afbestilles, vil prisen for disse dele gå tabt, hvis kunden afbestiller pakkerejsen. Langt de fleste flybilletter, der indgår i pakkerejser, kan ikke afbestilles, når de først er bestilt (”non refundable”-billetter). Hvis afbestillings-reglerne for den specifikke pakkerejse afviger fra standardreglerne, vil dette ligeledes fremgå af kunden rejsedokumenter.

7.1.1. Standardregler for afbestilling

Ved afbestilling senest 14 dage før afrejsedagen tilbagebetaler rejsebureauet det erlagte beløb med fradrag af et gebyr på DKK 345,- samt underleverandørers eventuelle ekspeditionsgebyrer.

Sker afbestilling senere end 14 dage før afrejsedagen og senest 48 timer før det i rejsedokumenterne anførte afgangstidspunkt, har rejsebureauet ret til at beregne sig DKK xxx,- eller xx % af rejsens totale pris.

Sker afbestilling senere end 48 timer før afrejsen, har rejsebureauet ret til at beregne sig den totale pris for rejsen i afbestillingsgebyr.

7.2. Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger mv.

Kunden kan vederlagsfrit afbestille en pakkerejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før pakkerejsens påbegyndelse på rejsemålet, eller i umiddelbar nærhed af dette, forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

For at kunden kan afbestille vederlagsfrit skal den begivenhed, der kan berettige hertil, være fastslået eller dokumenteret på en måde, der kan anses for tilstrækkelig objektiv, f.eks. af Udenrigsministeriet, sundhedsmyndighederne mv.

Den vederlagsfrie afbestillingsret gælder imidlertid ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Kan kunden ikke afbestille vederlagsfrit i henhold til ovenstående, gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 7.1. 

For rundrejser gælder, at kunden alene har ret til at afbestille den del af pakkerejsen, der går til det frarådede område. Hvis denne del af pakkerejsen udgør en væsentlig del af pakkerejsen, har kunden dog ret til at afbestille hele pakkerejsen.

7.3. Afbestilling på grund af kundens sygdom

I tilfælde af afbestilling på grund af sygdom er kunden kun berettiget til at få rejsens pris refunderet, hvis kunden har tegnet en afbestillingsforsikring senest ved bestilling af rejsen. De nærmere betingelser for en sådan afbestillingsforsikring fremgår af forsikringens police og vilkår. Hvis kunden ikke har tegnet en afbestillingsforsikring gælder de almindelige afbestillingsregler, jf. afsnit 7.1.

8. Reklamation over mangler

Konstateres en mangel efter rejsens begyndelse - undervejs eller på rejsemålet - skal kunden straks efter konstateringen reklamere over manglen til rejsebureauet, eventuelt bureauets repræsentant på rejsemålet eller til den underleverandør, som manglen angår. Hvis rejsebureauets repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe på en for kunden tilfredsstillende måde, skal kunden reklamere direkte over for bureauet.

Kunden skal sikre sig, at reklamationen bliver noteret af rejsebureauets medarbejdere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gennem en notits i en hotelbog eller i anden skriftlig form. Herudover bør kunden sørge for at få udleveret en kvittering for reklamationen.

Undlader kunden at reklamere som beskrevet ovenfor, mistes retten til efterfølgende at påberåbe manglen og rette krav mod bureauet.

9. Begrænsninger i rejsebureauets erstatningsansvar

Luftfartselskaberne har det direkte ansvar for transportens korrekte gennemførelse efter Warszawa og Montreal konventionerne, EU Forordning 889/2002 samt Luftfartsloven.

Rejsebureauet begrænser sit ansvar til de på enhver tid gældende beløbsgrænser, der fremgår af Warszawa og Montreal konventionerne (for luftfart) og Athen konventionen (for søtransport). Rejsebureauets ansvar kan derfor ikke overstige det beløb, som gælder for de tjenesteydere og underleverandører, der har det direkte ansvar for den mangelfulde eller ansvarspådragende delleverance af pakkerejsen.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Warszawa og Montreal konventionerne er sat til:

Passagerers død eller tilskadekomst: 113.100 SDR, såfremt luftfartsselskabet kan godtgøre, at det ikke har handlet uagtsomt eller optrådt ukorrekt – eller såfremt hændelsen skyldes tredjemands uagtsomme eller ukorrekte opførsel.
Ubegrænset, hvis ovenstående ikke kan godtgøres.
Skader der skyldes forsinkelse af persontransport: 4694 SDR.
Ødelæggelse, bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af bagage: 1131 SDR.
SDR Kursen (XDR) kan altid ses på www.nationalbanken.dk.

Begrænsningerne på den maksimale erstatning efter Athen konventionen og Forordning 392/2009 er sat til:

Passagerers død eller tilskadekomst: mellem 250.000 SDR og 400.000 SDR alt efter tilskadekomstens årsag samt transportørens udviste skyld.
Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af håndbagage: 2250 SDR såfremt skaden, eller tabet, skyldes fejl eller forsømmelighed fra transportørens side.
Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af køretøjer, herunder bagage i eller på køretøjet: 12.700 SDR, med mindre transportøren kan bevise at det skete uden fejl eller forsømmelighed fra hans side.
Ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage og køretøjer: 3375
I forbindelse med transport af køretøjer, eller anden bagage end køretøjer og håndbagage, kan transportøren på forhånd betinge sig en selvrisiko for alle skader på disse genstande – maksimalt 330 SDR henholdsvis 149 SDR, som fratrækkes skadesudbetalingen
Såkaldte ”værdigenstande” erstattes ikke. I tvivlstilfælde henvises kunden til at tage kontakt til transportøren for at få den nærmere definition på disse.

10. Reklamationer

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempegodtgørelse - som følge af mangler, der ikke er blevet afhjulpet af rejsebureauet under rejsen - skal inden rimelig tid efter rejsens afslutning fremsættes over for rejsebureauet.

Det afgøres konkret i hver enkelt sag, hvad der anses for værende inden rimelig tid. Krav der indgives senere end seks måneder fra det tidspunkt, hvor kunden senest har været i kontakt med rejsebureauet om den pågældende mangel, kan imidlertid aldrig anses for at være indgivet rettidigt, og kunden mister retten til at påberåbe sig manglen.

11. Værneting og lovvalg

Kan enighed om et erstatningskrav og/eller –beløb ikke opnås ved klage til rejsebureauet, kan kunden indbringe klagen for Pakkerejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Rejsebureauet er - som følge af medlemsskab af Danmarks Rejsebureau Forening - forpligtet til at opfylde kendelser fra Pakkerejseankenævnet, med mindre foreningens bestyrelse giver dispensation fra dette krav, fordi kendelsen ønskes indbragt for en dansk domstol, jf. foreningens vedtægter.

Alle tvister og uoverensstemmelser der måtte opstå eller udspringe af en given aftales tilblivelse og/eller opfyldelse, og som ikke kan løses mellem parterne alene eller ved Pakkerejseankenævnet, skal henvises til de danske nationale domstole til endelig afgørelse, og vil være underlagt dansk ret.

 

shade